Badania nad beta-karotenem

Badania nad beta-karotenem

Naturalny beta karoten jest związ­kiem roślinnym. W produktach Nutrili­te beta karoten jest uzyskiwany z alg Dunaliella. Składnik ten jest w miarę potrzeb organizmu przetwarzany w wi­taminę A; która działa jako antyutle­niacz chroniąc komórki organizmu przed zniszczeniem przez wolne rodniki Ponieważ beta karoten wzbudza ostatnio wiele kontrowersji, chcemy Państwu przedstawić wyniki trzech ba­dań naukowych nad tym składnikiem, przeprowadzonych przez niezależne ośrodki badawcze. Celem tych badań było wykazanie, że syntetyczny beta karoten zapobiega chorobom przewle­kłym. Jednak wyniki; ku zaskoczeniu całego świata naukowego, wykazały coś wręcz przeciwnego.

BADANIA PRZEPROWADZONE NA GRUPIE LEKARZY

Naukowcy Uniwersytetu Harvarda przez 12 lat prowadzili badania nad wpływem, jaki wywiera na organizm syntetyczny beta karoten przyjmowany jako dodatek do normalnej diety. Bada­no również wpływ tego składnika na za­pobieganie chorobom nowotworowym i chorobom serca. Badaniem objęto 22 000 lekarzy płci męskiej, którzy przyj­mowali co drugi dzień dawkę 50 miligra­mów syntetycznego beta karotenu.

Badanie to nie wykazało żadnego znaczącego wpływu ani pozytywnego, ani negatywnego syntetycz­nego beta karotenu na organizm.

PRÓBA ATBK ALFA TOKOFEROL - BETA KAROTEN

Badanie to, przeprowadzone w Fin­landii, objęło 29 000 mężczyzn w wieku od 50 do 69 lat, z których wszyscy byli nałogowymi palaczami.
Uczestnicy otrzymywali Alfa Tokoferol, czyli wi­taminę E (50 miligramów dziennie) i syntetyczny beta-karoten (20 mili­gramów dziennie) lub obydwa te związ­ki oraz placebo.
Badanie trwało od 5 do 8 lat. Wśród badanych, którzy przyjmowali syntetyczny beta ka­roten (sam lub w połączeniu z wita­miną E), odnotowano o 18 procent więcej przypadków raka płuc oraz ó 8 procent więcej przypadków zgonów z różnych innych powodów niż w grupie próbnej przyjmującej placebo.

Placebo - środek nie mający warto­ści farmakologicznej, obojętny dla orga­nizmu, stosowany w badaniach kontrol­nych nad działaniem różnych leków.

BADANIE CARET

BETA KAROTEN - RETINOL. Badaniem objęto grupę 18 300 osób, w skład której wchodzili palacze tyto­niu, byli palacze oraz osoby pracu­jące przy azbeście. Badani otrzymy­wali 30 miligramów syntetycznego beta karotenu dziennie i 25 000 IU retinolu (witaminy A) lub placebo: Po czterech latach w grupie osób, których dieta była uzupełniana wymienionymi wyżej składnikami, od­notowano o 28 procent i więcej przy­padków nowotworu płuc niż w gru­pie próbnej przyjmującej...placebo.

Badanie nad skutecznością beta ka­rotenu i retinolu w zapobieganiu nowo­tworom płuc zostało przerwane dwa la­ta przed planowanym terminem jego zakończenia. Powodem byle to, że nie otrzymano żadnych dowodów na korzystne działanie syntetycznego beta karotenu i retinolu, podczas gdy pojawiło się wiele przypadków świadczących o ich szkodliwości.

OMÓWIENIE BADAŃ:

· Badania przeprowadzono na gru­pach wysokiego ryzyka, tzn.: nałogowych, wieloletnich palaczach oraz oso­bach pracujących przy azbeście.

Proces rozwoju raka płuc trwa od 20 do 25 lat. Można więc przyjąć, że u niektórych osób nowotwór przybrał formę jawną dopiero w trakcie badań. Sugeruje się ponadto, że syntetyczny beta karoten rzeczywiście zdawał się mieć wpływ przyspieszający i wzmagający szkodli­wy proces utleniania w przypadku zniszczonych płuc nałogowych, wielolet­nich palaczy.

· Okazało się również, iż badanie ATBK wykazało, że najwięcej przypad­ków raka płuc odnotowano u palaczy spożywających większe ilości alkoholu. Podobne wyniki, ale w mniejszym stop­niu, zaobserwowano w badaniu CARET.

· Osobom biorącym udział w bada­niach podawano syntetyczny beta karo­ten, który ma inna strukturę chemiczną niż naturalny, występujący w roślinach. Nie przeprowadzono żadnych długofalo­wych badań przy użyciu beta karotenu naturalnego pochodzenia.

PODSUMOWANIE:

Obecne badania nie potwierdziły założenia, że sam syntetyczny beta-ka­roten może zmniejszać ryzyko występo­wania chorób nowotworowych.

Beta karoten uzyskiwany z alg po­siada strukturę najbardziej zbliżoną do tej, jaka charakteryzuje beta-karoten otrzymywany ze świeżych warzyw i owoców.

Ponad 200 badań przeprowadzanych na całym świecie wykazało, iż osoby, których dieta jest bogata w warzywa i owoce; rzadziej zapadają na choroby przewlekłe.

Nie istnieje. żaden pojedynczy magiczny składnik, po którym możemy oczekiwać cudownego przeciwdziałania chorobom.

Najkorzystniejsze rezultaty dla zdrowia przynosi spożywanie natu­ralnego beta karotenu w połączeniu z innymi składnikami odżywczymi, a jednocześnie dbanie o zdrową dietę i styl życia.

Należy pamiętać, że bada­nia ATBK i CARET zostały opracowane w grupach wysokiego ryzyka, takich jak osoby palące oraz pracujące przy azbe­ście. Wyniki mogły być inne dla grup składających się z ludzi prowadzących zdrowy styl życia, czy przeciwnie, osób narażonych na wysokie ryzyko chorób innych niż rak płuc.

- Należy podkreślić również, że styl życia i przyzwyczajenia mają decydujący wpływ na nasze zdrowie. Poszukiwanie pigułki, która zminimalizuje skutki złe­go stylu życia jest zwodnicze. To niepa­lenie zmniejsza ryzyko nowotworu płuc, a nie tylko przyjmowanie leków profi­laktycznych. To również właściwa dieta i przyjmowanie witamin skutecznie przeciwdziałają chorobom przewlekłym. Próby zapobiegania chorobom płuc u paczy można zilustrować przykładem używania parasola: parasol spełnia swo­ją funkcję i chroni przed przemocze­niem, kiedy pada, ale nie chroni, gdy szaleje tajfun.

Wniosek z tego, że parasol nie chroni, ponieważ nie został stworzony, aby od­pierać tajfuny. Jeżeli powieje wiatr i metalowy pręt parasola wbije mi się do oka, nie można powiedzieć, że parasol zwiększa niebezpieczeństwo ze strony deszczu i tajfunu, lecz że mogło to być spowodowane niewłaściwym zastosowa­niem parasola.

Syntetyczny - otrzymywany sztucznie w wyniku syntezy, w przeciwieństwie do związków naturalnych.

Synteza - reakcja chemiczna, podczas któ­rej z dwóch lub więcej prostych substancji wyj­ściowych powstaje produkt bardziej złożony.

Autor: Klinika Zdrowia

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz